ITA อบต.หนองหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 แผนดำเนินการประจำปี
วันที่
หัวข้อข่าว
ไฟล์
ผู้อ่าน
  18 เม.ย. 2565    รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 1 และไตรมาสที่2 77
  11 เม.ย. 2565    ประชุมประชาคมระดับตำบล ทั้ง ๒๐ หมู่บ้าน เพื่อพิจารณาเห็นชอบบรรจุโครงการเข้าแผนพัมนาท้องถิ่น (พศ ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) 102
  4 เม.ย. 2565    แผนการดำเนินการประจำปี 79
  4 เม.ย. 2565    ปกรายงานผลการดำเนินงาน 78
  9 มี.ค. 2565    บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ 80
  8 มี.ค. 2565    ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน 75
  1 ธ.ค. 2563    แผนการดำเนินงานปี 2564 75
  12 พ.ย. 2561    ประกาศใช้แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ 71
  12 พ.ย. 2561    บัญชีสรุปจำนวนโครงการและงบประมาณ แผนกำรดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ 72
  12 พ.ย. 2561    บัญชีโครงการ/กิจกรรม/งบประมาณ แผนการดำเนินงาน ประจำปี งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 69
แสดงข้อมูล : 10
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 390317 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -