ITA อบต.หนองหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบริบาลท้องถิ่น     ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ     ประกาศรับสมัครบริบาลท้องถิ่น      
 
 
 
   


ตรวจRapid Test เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง...

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครอง ท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอเฝ้าไร่ ประจำเดือนกันยายน 2564 ...

ประชุมสภาสมัยที่ 3/2564 การจัดทำข้อบัญญัตงบประมาณ 2565...

ลงพื้นที่สำรวจคนพิการยากไร้...


ตรวจRapid Test เจ้าหน้าที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง...

ประชุมประจำเดือนหัวหน้าส่วนราชการ องค์กรปกครอง ท้องถิ่น และกำนันผู้ใหญ่บ้านของอำเภอเฝ้าไร่ ประจำเดือนกันยายน 2564 ...

ประชุมสภาสมัยที่ 3/2564 การจัดทำข้อบัญญัตงบประมาณ 2565...

ลงพื้นที่สำรวจคนพิการยากไร้...

ลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 ...

กิจกรรม จิตอาสาพัฒนาชุมชน เอามื้อสามัคคี...

ปลูกหญ้าแฝกและต้นไม้เพื่อฟื้นฟูดินและน้ำ...

อบรมพัฒนาศักยภาพสตรี...
 
 
14 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบริบาลท้องถิ่น
9 ก.ย. 2564 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ
2 ก.ย. 2564 ประกาศรับสมัครบริบาลท้องถิ่น
20 ส.ค. 2564 ประชาสัมพันธ์การลดปริมาณก๊าซเรือนกระจก
20 ส.ค. 2564 ประกาศสอบสัมภาษณ์ 20 สิงหาคม 2564
10 ส.ค. 2564 ปรกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 10 สิงหาคม 2564
25 ธ.ค. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังสู่พื้นท...
24 ธ.ค. 2561 ประกาสผู้ชนะเสนอราคา จ้างโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพื้นที่ทางการเกษตร ...
19 พ.ย. 2561 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการก่อสร้างหอสูงริมหนองหลวง
7 พ.ย. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒
31 พ.ค. 2561 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ศูนย์พัฒนาผู้สูงอายุ ประจำปี 2561
21 ก.ค. 2564 ปรกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านแบง ม.2 สายบ้านแ...
24 ส.ค. 2563 ปรกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายทางเดินรอบหนองส...
10 ส.ค. 2563 ปรกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านโนนห้วยท...
25 มิ.ย. 2563 ปรกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายทางเดินรอบหนองส...
10 มิ.ย. 2563 ปรกาศราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านโนนห้วยท...
Loading...
 

ข้อมูลทั่วไป
 
สารจากนายกเทศมนตรี
ประวัติความเป็นมา
วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
โครงสร้างองค์กร
อำนาจหน้าที่
ข้อมูลติดต่อหน่วยงาน
ข้อมูลบุคลากร
 
คณะผู้บริหาร
สภาเทศบาล
พนักงานเทศบาล
   
 
แผนพัฒนา
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนดำเนินการประจำปี
แผนอัตรากำลัง
แผนงานป้องกันและบรรเทาสาธาณภัย
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
งานการคลัง
 
ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
รายงานการคลัง
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
ผลปฏิบัติการจัดซื้อ - จัดจ้าง
แผนจัดหาพัสดุ
งานจัดเก็บรายได้
ประกาศราคากลาง

 

 
ศุนย์ข้อมูล
 
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
แบบฟอร์มติดต่อราชการ
กองทุน สปสช. เทศบาล
การลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
การควบคุมภายใน
การบริหารงานบุคคล
คู่มือประชาชน
ข้อบัญญัติงบประมาณ
ระเบียบ/กฏหมาย
 
รายงาน
 
รายงานการประชุมผู้บริหาร
รายงานการประชุมสภาฯ
รายงานผลการดำเนินงาน
 
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 
กฏหมายหลัก
กฏหมายองค์การบริหารส่วนตำบล
กฏหมายเทศบาล
กฏหมายการเลือกตั้ง

 

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2563
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส (ITA) 2564

 

 

 
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 252149 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -