วันที่
ชื่อเรื่อง
11  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านโนนมีชัย บ้านโนนมีชัย หมู่ที่ 11 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
11  ม.ค. 2565
จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน สายทางบ้านโนนสมบูรณ์ บ้านโนนสมบูรณ์ฺ หมู่ที่ 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
29  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) บ้านแบง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) บ้านวังไฮ หมู่ที่ 10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู (แบบมีฝาปิด) บ้านหนองบัวเงิน หมู่ที่ 6 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
ซื้อค่าจัดซื้อเครื่องสูบน้ำปั๊มซัมเมอร์ส ขนาด 15. แรง จำนวน 4 เครื่อง ขนาด 3 แรง จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
28  ธ.ค. 2564
ซื้อวัสดุอุปกรณ์ ระบบประปา ไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
16  ธ.ค. 2564
จ้างเหมารื้อผิวจราจร (ผิวจราจรลูกรัง) บริเวณทางเข้าโรงเรียนบ้านหนองจอก หมู่ที่ 5 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
15  ธ.ค. 2564
จ้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านแบง - โรงเรียนบ้านแบง บ้านแบง หมู่ที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง