ITA อบต.หนองหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 กองการศึกษา

   
  นางธรรมิตาว์ สาวนาม  
  นักวิชาการศึกษา  
นางสาวจารุวรรณ  ยุคะรัง นางสาวอุไรรัตน์  ราชาเดช นางวสุภัทร  แสนละคร
ครู คศ.1 ครู คศ.1 ครู คศ.1
นางนภาทิพย์  จันทะจร นางสุภาวดี  วงษ์ไชยา น.ส.ภารุณีรัตน์  ผลาศักดิ์
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
นางนันทวรรณ   แสงเพชร นางปนัดดา   จันทูล นางสัมพันธ์  โพธิ์หนองโคก
ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก ครูผู้ดูแลเด็ก
นางสุพาพร   อินทะสร้อย นางสำอางค์  มาลาดี นางเกศชนก  แท่นหิน
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอ้อยใจ  ยะประพันธ์ นางสาวลัดดา  แสงยะรักษ์ นางสาวศุภกานต์  บุญเสริม
ผู้ดูแลเด็ก ผู้ดูแลเด็ก ผูช่วยนักวิชาการศึกษา
 
นางสาวสิริวรรณ  คุณาเลา นางสาวภรทิพย์  ภูหนองโอง  
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการ  

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 349849 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -