ITA อบต.หนองหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 สำนักปลัด

   
  นายสมใจ นัติพันธ์  
  ปลัด  อบต. หนองหลวง  
   
  นางสาวจินตนา ศรีสุพันธ์  
  รองปลัด   อบต.หนองหลวง  
   
  นายวิสิทธิ์  จันทวดี  
  หัวหน้าสำนักปลัด  
นายอนุชา แก้วสุวรรณ์ นางสาวยุภาวดี  หมายไชย นางสาวประนอม  แสนบุญศิริ
นักวิเคราะห์ นโยบายและแผน นักทรัพยากรบุคคล นักจัดการงานทั่วไป
 
  นายภาณุพันธุ์ ศิลากุล นางสาวญาณิศา สิงขรอาจ
  นักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เจ้าพนักงานธุรการ
 
นางสาวจิรปรียาภรณ์  สุขอนันต์   นางสาวรำไพ  แสงพระทิตย์
ผช.จนท.วิเคราะห์ ฯ   ผช.จนท.บันทึกข้อมูล
   
นายสำเนียง โสรสา    
พนง.ขับรถยนต์ พนง.ขับรถยนต์  
   
  นายสมเด็จ สมจิตร  
  พนง.สูบน้ำ  
     
     
     
 
นายระวี  หงษ์งาม   นายเสมียน  โสระสา
คนงานประจำรถขยะ   คนงานประจำรถน้ำ
   
นายสุขสวัสดิ์  แก้วอุดม    
นักการภารโรง    
- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 390305 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -