ITA อบต.หนองหลวง
สถานที่ท่องเที่ยว
กระดานเสวนา
ติดต่อ-สอบถาม
หน้าหลัก
Home
ข้อมูลทั่วไป
Information
บุคลากร
Personnel
แผนพัฒนา
Plan
งานการคลัง
Finance
รายงาน
Report
ศูนย์ข้อมูล
Data Center
 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย : www.nongluanglocal.go.th
 
 สภาพทางสังคม

สภาพทางสังคม

         ► การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา      5    แห่ง ได้แก่

1.โรงเรียนบ้านหนองหลวง                              ตั้งอยู่ หมู่ที่ 1

2.โรงเรียนบ้านหนองจอกโนนสมบูรณ์               ตั้งอยู่ หมู่ที่ 5

3.โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 8                                    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 8

4.โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน                              ตั้งอยู่ หมู่ที่ 16

5.โรงเรียนบ้านกุดแคนโนนมันปลา                    ตั้งอยู่ หมู่ที่ 3

โรงเรียนมัธยมศึกษา(ขยายโอกาส)                    1  แห่ง ได้แก่

1.โรงเรียนบ้านแบง                                     ตั้งอยู่ หมู่ที่ 20

  (มัธยมศึกษาปีที่ 1-3)

         ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน  4  แห่ง ได้แก่

          1. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้วดวงตา ตั้งอยู่หมู่ที่ 7        จำนวนนักเรียนประมาณ              70   คน

          2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านแบง    ตั้งอยู่หมู่ที่ 10      จำนวนนักเรียนประมาณ              80   คน

          3. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองบัวเงิน ตั้งอยู่หมู่ที่ 16 จำนวนนักเรียนประมาณ           61   คน

          4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านโนนสมบูรณ์ ตั้งอยู่หมู่ที่ 14  จำนวนนักเรียนประมาณ          65   คน

          ในพื้นที่มีการศึกษานอกระบบ(กศน.ตำบลหนองหลวง)  1  แห่ง

          ►สาธารณสุข

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลวง   จำนวน  2  แห่ง

-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองหลวง ตั้งอยู่หมู่ที่ 3

-โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังไฮ    ตั้งอยู่หมู่ที่ 10

อัตราการมีและใช้ส้วมราดน้ำ ร้อยละ 100

มีการจัดตั้ง อสม. ทุกหมู่บ้าน

อาสาสมัครดูผู้สูงอายุที่บ้าน จำนวน 43 คน

          ►อาชญากรรม

          -

          ►ยาเสพติด

          ปัญหายาเสพติด ไม่มีพื้นที่เฝ้าระวัง

          ►การสังคมสงเคราะห์

          องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง  ได้ดำเนินการจ่ายเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล และส่งเสริมการประกอบอาชีพของผู้พิการ และประชาชนทั่วไป

 
 

 

- จำนวนผู้เข้าชม จำนวน 349857 คน ตั้งแต่วันที่ 30 มกราคม 2561 -